Verwerkingsverantwoordelijke

 

De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand HospiPlus, afgekort HospiPlus, is een verzekeringsonderneming, toegelaten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (hierna CDZ genoemd) bij beslissing van 23 november 2011 om ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen aan te bieden. De CDZ kende aan HospiPlus het identificatienummer 250/01 toe.

HospiPlus is gevestigd te 9300 Aalst, Statieplein 12 en haar ondernemingsnummer is BE0471.458.404. HospiPlus treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van uw persoonsgegevens.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (AVG), heeft HospiPlus de heer Frederik Dhondt benoemd als functionaris voor gegevensbescherming van HospiPlus. Hij is bereikbaar op het volgende adres: privacy@hospiplus.be of per brief naar Statieplein 12, 9300 Aalst.

 

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

 

HospiPlus verwerkt uw gegevens met het oog op de organisatie en het beheer van de ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

Het is mogelijk dat wij een spoor bewaren van elke vraag die u aan ons stelt.

Uw gegevens worden ook verwerkt in het kader van de ondersteunende activiteiten van HospiPlus, namelijk:

 • in het kader van audits om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, onder meer de strijd tegen fraude;

 • om betere diensten en producten voor te stellen aan onze verzekerde in het kader van onze studies;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als verzekeraar, onder meer ten opzichte van de toezichthouders.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

 

In het kader van het beheer van uw verzekeringsovereenkomsten verwerkt HospiPlus uw gegevens op basis van artikel 9.2 a) van de Europese verordening (over uw toestemming). We baseren ons verder ook nog op de volgende wetgeving:

 • wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
 • wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;
 • wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

 

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan HospiPlus de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer,...), financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer,…), fysieke gegevens (lengte, gewicht,...), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), leefgewoontes, gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen) en beroep.

Al naargelang de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan HospiPlus ook de volgende persoonlijke gegevens te weten komen of verwerken:

 • rijksregisternummer, om er zeker van te zijn dat u voor de verplichte verzekering wel degelijk aangesloten bent bij een van de Vlaamse Neutrale ziekenfondsen;
 • gezondheidsgegevens: fysieke gezondheid, psychische gezondheid, risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens;
 • gerechtelijke gegevens: veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen, administratieve sancties.

Wat zijn onze informatiebronnen?

 

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt;
 • uw ziekenfonds waarmee u overeengekomen bent dat wij rechtstreeks contact mogen opnemen om uw terugbetalingen te optimaliseren op basis van de gegevens die zij ontvangen hebben in het kader van de verplichte en de aanvullende verzekering.

Wie verwerkt uw gegevens?

 

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er maatregelen op vlak van IT-beveiliging om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

 

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar,...) die hiertoe op uw verzoek, rechtstreeks of middels een van de gezondheidsverstrekkers van uw keuze, gemandateerd is;
 • aan uw gezondheidsverstrekkers, op uw verzoek;
 • aan uw ziekenfonds: de VMOB HospiPlus werkt samen met 2 verzekeringsagenten, met name het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Hoogstratenplein 1, ondernemingsnummer BE0411.735.801, erkenningsnummer CDZ 2006 en het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL), met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Statieplein 12, ondernemingsnummer BE0418.999.418, erkenningsnummer CDZ 2007;
 • aan de Controledienst van de Ziekenfondsen en andere bevoegde wettelijke instanties, in het kader van hun wettelijke controle-opdrachten;
 • aan onze bedrijfsrevisor, interne auditoren en de ombudsman van de verzekeringen, die allen gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting;
 • aan onze advocaten en aan het gerecht, in geval van geschillen;
 • aan een behoorlijk geautoriseerde derde (bij wet, contract, toestemming, instemming);
 • aan incassobureau in geval van inning en aan uw schuldeisers in het kader van een executoire procedure;
 • aan partners die bepaalde diensten uitvoeren.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst met HospiPlus en nadien totdat de wettelijke bewaarplicht is verstreken, en in het bijzonder tot het einde van de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het einde van de contractuele aansprakelijkheid.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door HospiPlus, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze functionaris gegevensbescherming: VMOB HospiPlus, Statieplein 12, 9300 Aalst, waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart voegt.

Voor zover uw rechten niet in tegenspraak zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan HospiPlus onderworpen is, hebt u ook het recht:

 •         onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren;
 •         alle gegevens te laten verwijderen;
 •         u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven;
 •         geschrapt te worden (recht op digitale vergetelheid);
 •         de verwerking van uw gegevens te laten beperken.  

U hebt ook het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering.

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de toezichthoudende overheid contacteren (Gegevensbeschermingsautoriteit: Persstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Kunt u uw instemming intrekken?

 

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw instemming, hebt u het recht deze instemming op elk moment en zonder uitleg in te trekken.

 

HospiPlus is evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van haar eigen wettelijke verplichtingen.

 

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering?

 

Nee, HospiPlus hanteert geen geautomatiseerde beslissingsprocedures, inclusief profilering.

 

 

2020 © VMOB HospiPlus | Statieplein 12 9300 Aalst | Tel: 053 76 99 79 | info@hospiplus.be | www.hospiplus.be